สถานการณ์ COVID-19 ทำให้มาตรฐานสุขอนามัยของประชาชน และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่มาติดต่อ โรงพยาบาล จำเป็นต้องยกระดับขึ้น ให้มี การสัมผัสน้อยที่สุด ( Handsfree ) เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เกี่ยวกับ การป้องกัน และ สุขอนามัย อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งขาดแคลน และมีราคาแพง

METHA จึงได้ริเริ่มโครงการ CLEAN HANDS - GOOD HEALTH ขึ้น โครงการนี้ มี

เป้าหมาย จะสนับสนุนชุดอ่างล้างมือ และอุปกรณ์จ่ายสบู่เหลว แบบ Hand free ให้กับ โรงพยาบาล ,โรงเรียน ของรัฐ และ วัด ทั่วประเทศ ให้ได้เร็วที่สุด ทันกับสถานการณ์

ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาล /โรงเรียน และวัด จากทั่วประเทศ แจ้งความประสงค์มาแล้ว  ดังนี้

อัพเดตรายนาม สถานพยาบาล/ โรงพยาบาล / โรงเรียน / วัด ที่ขอรับการสนับสนุน และ สถานะ ของการดำเนินการ  ( PDF )

 

 

As COVID -19 became Pandemic, it also impacted to our public health standard either people or medical staff whom have to come to Hospital.Sanitary standard has to up level to handsfree in any public equipment and Hands clean up always is must as new normal. However, all medical supplies for preventive is short and expensive in difficult situations.

METHA initiated CLEAN HANDS - GOOD HEALTH project for solve this problem. Especially make cleaning hands by ways that lowest cost and possible for any public places.By Free.

Our Goal : Be donate Handfree completed set( wash basin and soap dispenser ) to Public hospital, School cross the country as soon as possible that we can serve.

Currently, we have network with Hospital, School and Temple  as listed as below

Updated list : Hospital / School / Temple and our working status ( PDF )